ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่งานกฎหมายและงานเลขานุการบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
1 ตำแหน่ง
ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำฐานข้อมูล Database คู่มือ โดยประมวล ข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง
 2. จัดทำ และตรวจสอบเอกสาร นิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกฎหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ การร่าง ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเข้าร่วมประชุม/เจรจาต่อรองเงื่อนไขของนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. ให้บริการคำแนะนำข้อกฎหมาย และระเบียบแก่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ
 4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการดำเนินกิจการใดๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง
 5. ติดตามและประสานงานให้บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย
 6. หาข้อมูล ติดตาม กฎหมายใหม่ ๆ และระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศใหม่ ๆ ของหน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง งานด้านกฎหมาย และปฎิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่ม
 7. ดูแลการรวบรวมจัดเก็บต้นฉบับสัญญา เอกสารสำคัญ ตลอดจน ใบอนุญาตต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มทั้งหมดให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
 8. บริหารงานด้านเลขานุการบริษัท กำกับดูแล งานทะเบียนหุ้น และการประสานกับหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 10. สนับสนุนงานของเลขานุการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 11. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ
 13. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแล ให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือน
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามประเพณี (ตามธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพัก (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัด)

กรุณาติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-272-6361, 02-272-6924-5 ต่อ 320, 065-598-9391
แฟกซ์: 02-272-6360
Email : hr@vongsayam.co.th
LINE ID: mathurot207
เว็บไซต์: http://vongsayam.co.th

วิธีการเดินทาง
BTS : อารีย์ (ทางออก 3)
MRT : สวนจตุจักร (ทางออก 3)
รถเมล์ : 8, 26, 27, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 157, 204, 502, 503, 509, 510, A2

- การเดินทางรถประจำทางเมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ให้นั่งวินมอเตอร์ไซต์มาซอยสายลม 3
- การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ขับตรงมาผ่าน กสทช. เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาเลี้ยวซ้ายซอยสายลม 3

หมายเหตุ
- สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
- หน่วยงานปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction