ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
1 ตำแหน่ง
ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดงาน

 1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ไข และสรุปผลการดำเนินงาน
 2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ เข้าดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบขั้นตอน การปฏิบัติงานภายในองค์กร
 3. วิเคราะหห์จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละกระบวนการเพื่อนำไปปรับปรุง หลักปฏิบัติแนะนำและให้คำปรึกษากับทุกหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการเป็นไปตามกฏระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุน ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
 4. พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
 5. เข้าใจในกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดูแล และปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม
 6. จัดทำรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
 7. รับผิดชอบงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 8. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 9. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในบนพื้นฐานของความเสี่ยง และระบุจุดควบคุมที่ต้องตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
 10. ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลออกมาได้อย่างสร้างสรรค์
 11. ประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
 12. วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี
 13. วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
 14. ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบในการสรุปประเด็นผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน/การธนาคาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารความเสี่ยง Compliance audit การควบคุมภายใน หรือ งานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือน
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามประเพณี (ตามธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพัก (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัด)

กรุณาติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-272-6361, 02-272-6924-5 ต่อ 320, 065-598-9391
แฟกซ์: 02-272-6360
Email : hr@vongsayam.co.th
LINE ID: mathurot207
เว็บไซต์: http://vongsayam.co.th

วิธีการเดินทาง
BTS : อารีย์ (ทางออก 3)
MRT : สวนจตุจักร (ทางออก 3)
รถเมล์ : 8, 26, 27, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 157, 204, 502, 503, 509, 510, A2

- การเดินทางรถประจำทางเมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ให้นั่งวินมอเตอร์ไซต์มาซอยสายลม 3
- การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ขับตรงมาผ่าน กสทช. เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาเลี้ยวซ้ายซอยสายลม 3

หมายเหตุ
- สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
- หน่วยงานปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction