ข่าวสารและกิจกรรม

VSK เรียกร้อง กปน. เร่งดำเนินการ โครงการงานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง

ข่าวสาร
จากกรณีที่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) ผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 6,150,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงินจำนวน 376,973,718.58 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง ITA Consortium ผู้ได้รับการพิจารณาจาก กปน. ให้เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาเสนอราคาเป็นเงินจำนวน 6,460,560,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สูงกว่า ราคาที่บริษัท VSK เสนอเป็นเงินจำนวน 310,560,000.00 บาท

VSK มั่นใจว่า เป็นผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดมากกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยไม่รวมน้ำสูญเสีย เป็นไปตามที่ กปน. กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ทุกประการ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจาก กปน. เป็นเหตุให้ VSK จำเป็นต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้พิจารณา และมีความเห็นว่า อุทธรณ์ของ VSK ฟังขึ้น และข้อเสนอของ VSK เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา จึงให้ กปน. กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา ผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้อง และแจ้งผู้อุทธรณ์ให้ทราบต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง VSK ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด อีกทั้ง ปรากฏข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการกองการระบบผลิตน้ำ กปน. กล่าวหาว่า การวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปา นั้น ทาง VSK เห็นว่า กปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สมควรที่จะต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อย่างเคร่งครัด VSK ในฐานะ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ขอเรียกร้องให้ กปน. เร่งดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในขั้นตอน การพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอมาให้ถูกต้องต่อไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมาย รวมถึงเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ ทั้งนี้กปน. ควรเร่งรัดลงนามสัญญา กับ VSK ในฐานะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเร็ว เพื่อจะให้การดำเนินงานของ กปน. เป็นไปตาม แผนงานที่ กปน. กำหนดไว้ในแผนของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

หาก กปน. ไม่พิจารณาผลการเสนอราคาเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการดังที่กล่าวมาแล้ว VSK จำเป็นต้องใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดกับ กปน. ตลอดจน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและความเป็นธรรมแก่สังคม มิให้เกิดการทำลายระบบ ธรรมาภิบาลในองค์กร ทำลายกฎเกณฑ์ของสังคม และระบบกฎหมายต่อไป

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction