ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเทคโนโลยีระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) ของ Rockwell Automation

ข่าวสาร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเทคโนโลยีระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) ของ Rockwell Automation และทดสอบระบบใน CEC Room ซึ่ง VSK ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยมี ดร. อนุกูล อัศวฉัตรโรจน์ และคุณภิญโญ อิ่มเอิบ ตัวแทนจากบริษัท Rockwell Automation (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บริษัท

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction