งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

01งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระของเครื่องสูบน้ำคือ การยกน้ำให้ถึงความสูง (Head) ที่ต้องการด้วยอัตราการสูบ (Flow rate) ที่กำหนดด้วยความเร็วรอบ (speed) ที่เหมาะสมและด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สูงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่นำมาใช้ในการสูบ

ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงชนิด ขนาด จำนวน กำลัง และประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิบัติการสูบ นอกจากนั้น ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำสมบูรณ์ตามเป้าหมาย และไม่มีปัญหาด้าน Cavitation ระดับการติดตั้งจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการทดสอบระบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการสูบส่งน้ำเพื่อการผลิตและจ่ายน้ำ ทั้งในธุรกิจน้ำดิบและธุรกิจประปา เป็นไปตามปริมาณและแรงดันที่ต้องการ

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
งานรับเหมาระบบประปา
 

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

งานรับเหมาระบบประปา

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction