งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

04 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระของเครื่องสูบน้ำ คือการยกน้ำให้ถึงความสูงที่ต้องการด้วยอัตราการสูบที่กำหนดด้วยความเร็วรอบที่เหมาะสม

ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงชนิด ขนาด จำนวน กำลัง และประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิบัติการสูบ นอกจากนั้น ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำสมบูรณ์ตามเป้าหมาย และไม่มีปัญหาด้าน Cavitation ระดับการติดตั้งจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการทดสอบระบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการสูบส่งน้ำเพื่อการผลิตและจ่ายน้ำ ทั้งในธุรกิจน้ำดิบและธุรกิจประปา เป็นไปตามปริมาณและแรงดันที่ต้องการ

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

การก่อสร้างสถานีสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยใช้เทคโนโลยี Sink Caisson

งานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ
 

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

งานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction